menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Samospráva

Projekty EU

Podporený projekt:

,,Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia v obci Hiadeľ“

Operačný program: 2510002 OP Konkurencieschopnosť a Hospodársky rast

Prioritná os 2 – Energetika

Opatrenie: 2.2 Budovanie a modernizácia verejného osvetlenia pre mestá a obce a poskytovanie poradenstva v oblasti energetiky

 

Prijímateľ: Obec Hiadeľ, Hiadeľ 68, 976 61 Hiadeľ

IČO: 00313432

 

Poskytovateľ: Ministerstvo hospodárstva SR, Mierová 19, 827 15 Bratislava 212

V zastúpení: Slovenská inovačná energetická agentúra, Bajkalská 27, 827 99 Bratislava

 

Výška poskytnutého príspevku: 73 115,80 Eur

Miesto realizácie projektu: Obec Hiadeľ

Stručný popis projektu: v rámci plánovanej rekonštrukcie a modernizácie VO bolo vymenených 53 ks svetelných bodov. Taktiež boli vymenené RVO v počte 1 ks a bol inštalovaný systém regulácie a monitoringu osvetľovacej sústavy.

Link pre podrobné informácie k výzve: http://www.siea.sk/uskutocnene-vyzvy-podla-terminu-zverejnenia/c-211/vyzva-kahr-22vs-1001/