menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Organizácie

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

eRko - Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

eRko je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci. Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990.

Motto: Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí.

 

Základom činnosti eRka sú pravidelné stretnutia

Deti sa so svojimi vedúcimi stretávajú spravidla v týždenných alebo dvojtýždenných intervaloch. Program pre deti zabezpečujú dobrovoľníci, pre ktorých eRko pravidelne pripravuje vzdelávacie kurzy a metodické materiály. Stretnutie má rodinný charakter. Prostredníctvom aktivít, rozhovorov, príbehov, modlitby a hier prežívajú deti so svojimi vedúcimi radostné spoločenstvo. Prácu s deťmi zakladá vedúci stretnutia na kresťanských hodnotách a ich prenášaní do praktického života. Cez osobný príklad vedúceho tak môžu robiť deti kroky k osobnej zrelosti a učia sa službe pre druhých. Rozvíjajú svoje talenty, vedomosti a zručnosti. eRko poskytuje vzdelávanie a formáciu animátorov prostredníctvom kurzov, prednášok, workshopov či metodických materiálov. Každý vedúci detského spoločenstva by sa mal na svojej ceste služby deťom rozvíjať a vzdelávať.

Cieľ eRka

Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

 

eRko vydáva detský časopis Rebrík

Časopis Rebrík je určený deťom od 6 do 10 rokov. Podporuje aktívne prežívanie voľného času detí, rodinnú výchovu i školské vzdelávanie. Rebrík je jediný katolícky časopis pre deti na Slovensku. Web: www.rebrik.sk

 

eRko organizuje kolednícku akciu Dobrá novina

Dobrá novina je najväčšia otvorená akcia eRka. V rámci koledníckej akcie deti počas vianočného obdobia koledami a vinšami ohlasujú radostnú zvesť o narodení Krista v rodinách svojich miest a obcí a súčasne zbierajú finančné dary, ktorými Dobrá novina podporuje rozvojové projekty v Afrike. Súčasťou Dobrej noviny je aj rozvojové vzdelávanie a výchova k solidarite. Web: www.dobranovina.sk

 

Údaje

 • Sídlo: eRko – HKSD, Miletičova 7, 821 08 Bratislava 2
 • Predseda: Mgr. Juraj Králik
 • Banka: 4000713527/3100, Sberbank, Bratislava
 • IBAN: SK35 3100 0000 0040 0071 3527
 • BIC/SWIFT: LUBASKBX
 • Forma: občianske združenie
 • IČO: 00605093
 • DIČ: 2020848214
 • Registrácia na MV SR: VVS/1-900/90-2975 (3.10.1990
 • Oficiálny vznik. 22.9.1990 (napísanie stanov)
 • Začiatky eRka: 1973 (laický apoštolát s deťmi)
 • Patróni: sv. Košickí mučeníci