menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Výzva na zaplatenie dane z nehnuteľnosti, psa a poplatku za komunálny odpadu

Obec Hiadeľ ako správca dane z nehnuteľností, dane za psa, poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad , týmto upozorňuje občanov - daňovníkov, ktorí do dnešného dňa nezaplatili dane a poplatky v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady v znení neskorších predpisov a VZN Obce Hiadeľ č. 7/2022, aby si túto povinnosť v čo najkratšom čase splnili, a to buď zaplatením v pokladni Obecného úradu Hiadeľ, alebo na účet obce, a tak sa vyhli prípadným sankciám. V prípade, že daň a poplatky nebudú uhradené správca dane pristúpi k vymáhaniu daňového nedoplatku v exekučnom konaní.
V najbližších dňoch všetkým neplatičom bude obec zasielať písomné výzvy, v ktorých daňovníkov upovedomí o následkoch nezaplatenia daní a poplatkov.