menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie OcZ

 

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 23.3.2023  (štvrtok) o 17:15 hod. v zasadačke OcÚ

 

 

 

 

 

 

Body programu:

 

  1. Otvorenie     obecného    zastupiteľstva,  schválenie   programu  zasadnutia, určenie     zapisovateľa, voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice.
  2. Vyradenie Základnej školy s materskou školou v Hiadli zo siete škôl a školských zariadení
  3. Zaradenie Materskej školy Hiadeľ bez samostantje právnej subjektivity do siete škôl a školských zariadení Slovenskej republiky
  4. Schválenie uznesení a záver

 

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

riaditeľ ZŠ s MŠ Hiadeľ

hlavný kontrolór obce

 

 

 

 

 

 

 

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ

 

 

 

 

vyvesené na úradnej tabuly dňa: 22.03.2023