menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 2.2.2023  (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ

 

 

 

 

 

 

Body programu:

 

 1. Otvorenie     obecného    zastupiteľstva,  schválenie   programu  zasadnutia, určenie     zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 2. 2.   Kontrola plnenia uznesení.
 3. Úprava rozpočtu obce Hiadeľ na rok 2023.
 4. Schválenie dodatku k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy pre SZUŠ Hiadeľ pre rok 2023.
 5. Návrh úsporných opatrení v obci (verejné osvetlenie, vykurovanie obecných budov, apod.)
 6. Organizačné zabezpečenie plesu rodákov.
 7. Návrh plánovaných investičných aktivít v obci vo volebnom období 2023-2026. 
  1. Voľba ďalších členov komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve.
  2. Informácia starostu obce o jeho  aktivitách a činnosti od posledného obecného zastupiteľstva.
  3. Interpelácie poslancov
  4. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

hlavný kontrolór obce

 

 

 

 

 

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ