menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVA

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 8.8.2023 (utorok) o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

Body programu:

 

  1. 1.   Otvorenie obecného    zastupiteľstva,  schválenie   programu  zasadnutia, určenie     zapisovateľa, voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice.
  2. 2.   Schválenie programu zasadnutia.
  3. 3.   Kontrola plnenia uznesení.
  4. 4.   Návrh dodatku k zmluve o dielo - publikácia o obci Hiadeľ.
  5. 5.   Prevod pozemkov KN-C 631/41, 631/1, 629/4, 631/4 a telesa stavby miestnej  komunikácie v úseku KD - otočka do majetku BBSK v zmysle zámeru hodného osobitého zreteľa zo dňa 14.6.2023, 317/2023.
  6. 6.   Zámer hodný osobitného zreteľa - schválenie. Zámenná zmluva pozemky novovzniknuté parcely KN-C 298/2 a KN-C 639/6, medzi Sedliak Martin+Sedliaková Michaela/Obec Hiadeľ.
  7. 7.   Návrh VZN č. 5/2023 o nedaňových príjmoch obce.
  8. 8.   Úprava rozpočtu obce na rok 2023.
  9. 9.   Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnostiach od posledného obecného zastupiteľstva.

10. Interpelácie poslancov.

11. Rôzne.

12. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

hlavný kontrolór obce

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ

 

 

vyvesené na úradnej tabuly obce dňa: 31.7.2023