menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva

Výbor Pozemkového spoločenstva Hiadeľ zvoláva riadne Valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie, sa uskutoční

dňa 26.07.2020 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

v Kultúrnom dome v Hiadli so začiatkom prezentácie o 13.00 hod.

Začiatok  VZ  o 14.00 hod.

 

Program:

1.  Otvorenie a schválenie rokovacieho programu

 2.  Voľba overovateľov zápisnice

 3.  Kontrola uznesenia

 4.  Správa o hospodárení v roku 2019

 5.  Plnenie rozpočtu za rok 2019

 6.  Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2019

 7.  Rozhodnutie o vysporiadaní výsledku hospodárenia

 8.  Schválenie rozpočtu na rok 2020

 9. Správa predsedu dozornej rady

10. Voľba 1 člena výboru a 1 člena dozornej rady 

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie

13. Záver

 

V prípade ze sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na  prezentácii pozvánkou, ktorej súčasťou je aj vyplnené a Vami podpísané splnomocnenie.

                                                                             Peter Štefanovie, predseda výboru PS