menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva

Výbor Pozemkového spoločenstva Hiadeľ zvoláva riadne Valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie, sa uskutoční

dňa 17.03.2024 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

v Kultúrnom dome v Hiadli so začiatkom prezentácie o 13.00 hod.

Začiatok  VZ  o 14.00 hod.

 

V prípade že 30 minút po ukončení prezentácie nebude prítomných viac ako polovica hlasov, bude zhromaždenie pokračovať ako mimoriadne.

 

Program:

1.  Otvorenie a schválenie rokovacieho programu

 2.  Voľba overovateľov zápisnice

 3.  Kontrola uznesenia

 4.  Správa o hospodárení v roku 2023

 5.  Plnenie rozpočtu za rok 2023

 6.  Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2023

 7.  Rozhodnutie o vysporiadaní výsledku hospodárenia

 8.  Schválenie rozpočtu na rok 2024

 9. Správa predsedu dozornej rady

10. Diskusia

11. Návrh na uznesenie

12. Záver

                                                                             Peter Štefanovie, predseda výboru PS