menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Ocz

 

Starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVA

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 18.4.2023 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

 

 

Body programu:

 

  1. 1.   Otvorenie     obecného    zastupiteľstva,  schválenie   programu  zasadnutia, určenie     zapisovateľa, voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice.
  2. 2.   Schválenie programu zasadnutia.
  3. 3.   Zámenná zmluva - vysporiadanie vlastníckych vzťahov Pozemkové spoločenstvo Hiadeľ/Obec Hiadeľ.
  4. 4.   Obchodná verejná súťaž - prenájom nehnuteľnosti (priestory predajne potravín).
  5. 5.   Obchodná verejná súťaž - prenájom nehnuteľnosti (priestory pohostinstva).
  6. 6.   Schválenie zmluvy o nájme č. 0221/2023 v prospech tretej osoby Veolia/Pozemkové spoločenstvo/Obec Hiadeľ.
  7. 7.   Obchodná verejná súťaž - predaj hnuteľnej veci - nákladné motorové vozidlo                          Tatra 148 S3.
  8. 8.   Kúpa ojazdeného nákladného úžitkového vozidla do 3,5 t pre potreby obce Hiadeľ a jej obyvateľov s použitím finančných prostriedkov za predaj vozidla Tatra 148 S3. (vozidlo bez potreby platenia mýta a používania vodičského oprávnenia sk. „C“).
  9. 9.   Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnostiach od posledného obecného zastupiteľstva.

10. Rôzne.

11. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

hlavný kontrolór obce

 

 

 

 

 

.........................................

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ

 

 

 

vyvesené na úradnej tabuly obce dňa: 11.4.2023.