menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Ocz

POZVÁNKA

 

 

Starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVA

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 3.10.2023 (utorok) o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

 

Body programu:

 

  1. 1.   Otvorenie obecného    zastupiteľstva,  schválenie   programu  zasadnutia, určenie     zapisovateľa, voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice.
  2. 2.   Schválenie programu zasadnutia.
  3. 3.   Kontrola plnenia uznesení.
  4. 4.   Návrh dodatku k zmluve o dielo - publikácia o obci Hiadeľ.
  5. 5.   Zámer hodný osobitného zreteľa - schválenie prevodu nehnuteľností - Zámenná zmluva pozemky novovzniknuté parcely KN-C 298/2 a KN-C 639/6, medzi Sedliak Martin+Sedliaková Michaela/Obec Hiadeľ.
  6. 6.   Projektový zámer - rekonštrukcia vnútorných priestorov sály Kultúrneho domu Hiadeľ.  
  7. 7.   Úprava rozpočtu obce na rok 2023.
  8. 8.   Vyhodnotenie kultúrno-spoločenskej akcie Hiadlovský Krumplovník 2023.
  9. 9.   Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnostiach od posledného obecného zastupiteľstva.

10. Interpelácie poslancov.

11. Rôzne.

12. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

hlavný kontrolór obce

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ

 

 

 

vyvesené na úradnej tabuli obce dňa: 26.9.2023.