menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVA

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2023 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

 

Body programu:

 

  1. 1.   Otvorenie obecného    zastupiteľstva,  schválenie   programu  zasadnutia, určenie     zapisovateľa, voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice.
  2. 2.   Schválenie programu zasadnutia.
  3. 3.   Kontrola plnenia uznesení.
  4. 4.   Návrh VZN č. 6/2023 o vyhradení miest a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane.
  5. 5.   Návrh VZN obce Hiadeľ  č 7/2023 o prevádzkovom poriadku pohrebiska.
  6. 6.   Návrh VZN obce Hiadeľ č. 8/2023 o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych komunikáciách a verejných priestranstvách a o dani za užívanie verejného priestranstva - trvalého parkovania vozidla.
  7. 7.   Návrh VZN obce Hiadeľ č. 9/2023 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a iného školského zariadenia so sídlom na území obce Hiadeľ na rok 2024.
  8. 8.   Schválenie zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy pre SZUŠ Hiadeľ pre rok 2024.
  9. 9.   Schválenie prevodu nehnuteľností - kúpa pozemku novovzniknuté parcely KN-C 263/2 Varl/Obec Hiadeľ.

10.Schválenie  zámeru hodného osobitého zreteľa pre prevod  majetku  obce  Hiadeľ  v  súlade  s  §9a  ods.  8 písm. e)  zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

parcela KN-C 629/5, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 12 m², podiel: 1/1, k.ú. Hiadeľ, na základe kúpnej zmluvy pre p. Bc. Marcel Fudor, Hiadeľ 29.

11.Odborné stanovisko HK obce k Návrhu rozpočtu obce Hiadeľ na roky 2024-2026. 

12.Návrh rozpočtu obce Hiadeľ na roky 2024-2026. 

13.Plán kontrolnej činnosti HK obce na II. polrok 2023.

14.Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2024.

15.Správa o výsledku uskutočnených kontrol.

16.Úprava rozpočtu obce Hiadeľ na rok 2023.

17.Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnostiach od posledného obecného zastupiteľstva.

18.Interpelácie poslancov.

19.Rôzne.

20.Schválenie uznesení a záver.

 

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

hlavný kontrolór obce

 

 

 

.........................................

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ

 

 

vyvesené na úradnej tabuly obce dňa: 7.12.2023.