menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na obecné zastupiteľstvo

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 20.2.2024  (utorok) o 17:30 hod. v zasadačke OcÚ.

 

 

Body programu:

 

 1. Otvorenie     obecného    zastupiteľstva, schválenie návrhu programu  zasadnutia.
 2. Určenie     zapisovateľa, voľba návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice.
 3. Kontrola plnenia uznesení.
 4. Zámer hodný osobitného zreteľa - schválenie zámeru pre prevod nehnuteľností. Pozemky KN-C 635/14, KN-E 57, Zámena alebo vzájomný odpredaj. Daniel Jankovič/Obec Hiadeľ.
 5. Zámer hodný osobitného zreteľa - schválenie prevodu nehnuteľností - kúpno-predajná zmluva, pozemok parcela KN-C 629/5, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 12 m², podiel: 1/1, k.ú. Hiadeľ medzi Bc. Marcel Fudor/Obec Hiadeľ.  
 6. Dotácie pre zložky pôsobiace v obci v zmysle VZN č. 2/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce - schválenie dotácií.
 7. Návrh VZN. obce Hiadeľ č 1/2024 o podmienkach poskytovanie dotácií z rozpočtu obce
 8. Doplnenie VZN č. 5/2023 o nedaňových príjmoch obce Hiadeľ.
 9. Parkovanie v obci - priebežná informácia a stave spracovania dokumentácie, diskusia.
 10. Oslavy k 600. výročiu prvej písomnej zmienky o obci -  diskusia.
 11. Informácia starostu obce o jeho  aktivitách a činnosti od posledného obecného zastupiteľstva.
 12. Rôzne.
 13. Interpelácie poslancov.
 14. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

hlavný kontrolór obce