menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Oznam o výpadkoch elektriny a popadaných stromoch

V súvislosti s krátkodobými či dlhodobými výpadkami alebo aj popadanými stromami a riešením, uvádzam nasledovné:
 
Obec na tieto veci upozorňuje už dlhodobo. Dokonca som pred pár mesiacmi vyvinul iniciatívu, kde som obehal starostov okolitých obcí, kadiaľ prechádza VN vedenie kde mi starostovia svojim podpisom a pečiatkou podpísali sťažnosť adresovanú na SSD. Kópie podnetu na SSD a ich vyjadrení priložím v ďalšom príspevku.
 
Krátkodobé (pár sekundové - pár minútové/hodinové výpadky) bývajú spôsobené nekoľkými príčinami, ktoré sumárne vplývajú na kvalitu dodávky elektriny v obci. Keď sa stretne viacero príčin, odstávka trvá dlhšie:
 
Čítajte tento príspevok s porozumením a objektívne zhodnoťte.
 
  1. Popadané stromy a ochranné pásma od vedenia. Problémy z týchto dôvodov bývajú najmä v zime a v lete počas extrémnych búrok, resp. vplyvov počasia. Dôvod je jednoduchý. Popadané stromy. Otázka - Však prečo to nevypília ? Ale oni to vypília. Kto ste neprepadali z matematiky, počítajte a sedliackym spôsobom sa dozviete úplne prozaický dôvod. Ochranné pásmo je napríklad 15 alebo 20 metrov. Tesne za jeho hranicou rastie strom, ktorý nemôže byť vypílený, lebo je už mimo ochranného pásma. Ale on meria 25 metrov..... Strom rastie približne 0,3 -1,0m ročne. Doplňte si to do jednoduchej rovnice a máte dôvod. A takýchto stromov na niekoľkokilometrovej linke sú stovky..... O tom, že za strom, hoci ho vypílite v dobrej viere a pre blaho druhých, hrozí basa, tu nejdem písať. V tomto zmysle každý vypíli len to, čo môže. (Moja poznámka - podobnosť s medveďmi čisto náhodná ???)
  2. Vtáky na vedení. Malichernosť, ale s týmto bojujú pracovníci distribučiek každodenne. Riešenie ? Možno izolovať vodiče, možno zabezpečiť nejaké plašiče. Neviem. Na problém boli z našej strany niekoľkokrát upozornení.
  3. Prekríženia vodičov v prípade vetra na NN vedení na náveterných miestach. V tejto veci sme už v minulosti viackrát iniciovali hlásenia a na vedenie sa dali niečo ako "rozperníky", ktoré držia odstup od vedľajšieho drôtu vo vzdialenosti aby nedošlo v prípade silného vetra ku skratu a vyhodeniu ochrany. Možno ešte také miesta sú. Všímajte si okolie, ak niečo počas búrky zaregistrujete, sú to tie najmenšie veci, ktorých doplnenie sa dá vyriešiť takpúovediac ihneď. No najpodstatnejším problémom sú prvé dve veci.
  4. Keď sa robilo vedenie ponad obec 2 x 400 kV, v rámci dobrých vzťahov s riaditeľom som už vtedy (v roku 2012/2013) riešil otázku prepojenia a zokruhovania VN vedenia s trafostanicou v Medzibrode. V tomto štáte však všetko dlho trvá ale čo je dôležité, prípravné a administratívne práce v tejto veci sú skoro na konci a je len naozaj otázkou blízkeho času, kedy dôjde k zokruhovaniu vedenia s trafostanicou pri ovčíne. V tomto prípade príde po realizácii cca 4km prepojenia jednoznačne k zlepšeniu stability a kvality dodávky elektrickej energie do obce Hiadeľ.
Ako iste viete, sme koncová obec, do ktorej prúdi elektrina cez katastre obcí: Moštenica, Podkonice, Slovenská Ľupča, Priechod, Selce, Nemce, atď. V ktoromkoľvek z týchto katastrov môže nastať problém. A ak nastane, my aj tým, že sme na konci, prejaví sa vždy na celej trase až k nám.
 
AK sa chcete dovtedy vyvarovať podobným problémom, pomôže len kvalitná prepäťová ochrana, prípadne napájanie dôležitých komponentov zo záložných zdrojov alebo sa uchádzať o podporu v rámci "Zelená domácnostiam" a ísť do fotovoltiky s batériovým úložiskom. Inak poradiť neviem.... Na SSD som už napísal niekoľko listov ale ich odpovede sú - však si prečítajte.... Pokiaĺ nepríde k zokruhovaniu vedenia s trafostanicou v Medzibrode, tieto problémy tu budú stále. Považujem však za dôležité, aby ste vedeli, že obec v tejto veci vykonala viacero krokov. A nielen vo veci výpadkov elektriny....
 
Vyvrátené stromy v doline.
  1. Lesy SR urobili na strane, kde je "Kríž" - ako sa ide na "Sokol" do Medzibrodu a smerom dole na Lučatín v minulých rokoch prebierku, ktorá významne znížila počet stromov, ktoré mohli ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky. Pripomínam, že sa tak stalo na požiadanie obce.
  2. Stromy popri koryte potoka veĺa krát presahujú konármi už ponad cestu. Tu bol taktiež oslovený SVP a LESY SR aby zjednali nápravu. Veľa pozemkov je však v správe SPF, čo situáciu zťaží. O SPF by som za 14 rokov vedel napísať román, ktorý by sa veľkosťou blížil Bedárom od Victora Huga a ktorý je svojim názvom synonymom vzťahu obce k tejto organizácii.....
  3. Úsek vo svahu, od zákruty pri bývalej "Imke" smerom k prvému mostíku, je vo vlastníctve/správe Pozemkového spoločnstva Lučatín. V prvých jarných mesiacoch sa tam uskutočnila prebierka, ktorej výsledkom bolo jednak odstránenie popadaných stromov a jednak výrub "napadnutých" stromov, pri ktorých bolo riziko vývratu a pádu smerom na cestu. Ak ste tadiaľ chodili, viete dobre, že to trvalo bezmála 2 týždne a aj naša obec poskytla súčinnosť Pozemkovému spoločenstvu Lučatín počas prebierky. Oznamy mal každý v schránke v predstihu, aby sa vedel zariadiť a ťažba bola vykonávaná naozaj tak, aby k obmedzeniam dochádzalo čo najmenej. V tejto súvislosti som ešte oslovil p. Hanka - predsedu Pozemkového spoločenstva v Lučatínem, aby ešte prešli tento úsek s OLH a vytipovali ďalšie stromy k prebierke, nakoľko opäť došlo k popadaniu stromov v tomto úseku.
  4. Individuálne odstránenia popadaných stromov sa realizujú vždy, keď je to z mojej strany možné a zachytím to takpovediac osobne a mám na to časový priestor. Nie vždy ale môžem toto riečiť a naozaj v tomto prípade jprimárne vždy volajte záchranné zložky, nie mňa. Ušetríte si tým čas. Ja ak som v BB alebo inde, môžem urobiť len to isté. Navyše VY ak ste na mieste viete povedať presne čo sa na ceste udialo. ja to môžem len sprostredkovane. A navyše s časovým posunom cca 5-10 minút, kedy už mohli byť hasiči na ceste. Číslo je 112, alebo hasiči 150. A to isté platí aj o SSD a výpadku elektriny, či vody, alebo medveďoch. Sú na to poruchové linky, resp. zásahový tím. Podstatné je vždy prvé nahlásenie. Ja môžem potom následne zistiť, v akom je to stave, ale primárne nenahlasujte poruchy mne, ale na presne určené čísla.