menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Návrh rozpočtu 2024 - 2026

Obec Hiadeľ predkladá návrh rozpočtu, ktorý je vypracovaný v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákonom č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ústavným zákonom č. 493/2011 Z. z. o rozpočtovej zodpovednosti v znení neskorších predpisov. Obec Hiadeľ neuplatňuje programové rozpočtovanie.

 

Základným nástrojom finančného hospodárenia je rozpočet obce, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v príslušnom rozpočtovom roku. Uplatňuje sa v ňom rozpočtová klasifikácia, podľa ktorej sa jednotne určujú a triedia príjmy a výdavky rozpočtu verejnej správy. Návrh rozpočtu obce obsahuje príjmy a výdavky, v ktorých sú vyjadrené finančné vzťahy k právnickým a fyzickým osobám pôsobiacim na území obce a k obyvateľom žijúcim v obci. Časť rozpočtu z výnosov príjmov v samospráve je presmerovaná pre SZUŠ Hiadeľ. Materská škola v Hiadli ako novozriadená rozpočtová organizácia je napojená na rozpočet obce vzhľadom k plneniu výlučne originálnych kompetencií, inak, než to bolo v prípade zrušenej rozpočtovej organizácie s právnou subjektivitou v plnení originálnych aj prenesených kompetencií.

 

Pri zostavovaní rozpočtu obce boli splnené zákonom stanovené určité pravidlá: a) rozpočet obce sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, b) bežný rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, môže byť zostavený aj ako schodkový, ak tento schodok sa vykryje zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov c) kapitálový rozpočet sa zostavuje ako vyrovnaný alebo prebytkový, môže byť zostavený aj ako schodkový, ak tento schodok sa vykryje zostatkami finančných prostriedkov obce z minulých rokov, návratným zdrojmi financovania, alebo je krytý prebytkom bežného rozpočtu v príslušnom rozpočtovom roku.

 

Rozpočet obce Hiadeľ na rok 2024 je zostavený v súlade s § 10 ods. 3 až 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v členení na:

 

1. BEŽNÝ ROZPOČET

 

    Bežné príjmy............................................................589 274 €

    Bežné výdavky.........................................................540 189 €

    Prebytok bežného rozpočtu........................................49 085 €

 

2. KAPITÁLOVÝ ROZPOČET

 

    Kapitálové príjmy................................................................0 €

    Kapitálové výdavky....................................................41 085 €

    Schodok kapitálového rozpočtu..................................41 085 €

 

3. FINANČNÉ OPERÁCIE

 

    Príjmové finančné operácie..................................................0 €

    Výdavkové finančné operácie.......................................8 000 €

    Schodok finančných operácií........................................8 000 €

 

Celkový rozpočet obce Hiadeľ na rok 2024 je predkladaný ako vyrovnaný, príjmy aj výdavky obce predstavujú v návrhu čiastku 589 274 €.

 

    Medzi bežné príjmy obce patria najmä výnos dane z príjmov  poukázaný územnej samospráve, dane z nehnuteľností, daň za psa, cintorínske poplatky, daň za komunálne odpady a drobné stavené odpady, príjmy z prenajatých budov, príjmy za služby a tovar, správne poplatky, granty a transfery zo štátneho rozpočtu.

 

     Bežnými výdavkami sa rozumejú výdavky na tarifné platy, odmeny, príplatky, daňové odvody, zdravotné a sociálne poistenie poistné do sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní, výdavky na elektrickú energiu, telekomunikačné služby, internet, služby, materiál, pohonné hmoty, odmeny mimopracovného pomeru, cestovné náhrady, reprezentačné, transfery a dotácie alebo údržba a opravy miestnych komunikácií.

 

     V rámci kapitálových výdavkov sú zahrnuté výdaje na rekonštrukciu sály KD a rekonštrukciu miestnej komunikácie.

 

     Výdavkové finančné operácie obsahujú splátky dlhodobého bankového úveru.

 

     Podrobnejšie rozpísané rozpočtové položky sa nachádzajú v priloženej tabuľkovej časti.