menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Modernizácia autobusových zastávok - obec Hiadeľ

MAS: Banskobystrický geomontánny park

Užívateľ: Obec Hiadeľ, Hiadeľ 68

Názov projektu: Modernizácia autobusových zastávok v obci Hiadeľ Nízke Tatry

Miesto realizácie projektu: Obec Hiadeľ

Výška poskytnutého NFP: 17492,00 €

Kód projektu: NFP309070BAH5

Opis projektu: Naplnenie cieľa projektu bude zabezpečené pomocou modernizácie autobusových zastávok v obci Hiadeľ. Projekt je v súlade s víziou, cieľmi a stratégiou rozvoja obce Hiadeľ. Predmetom projektu sú stavebné práce na zastávkach, pričom stavba sa nedelí na objekty, ale bude sa robiť ako celok. Postup prác bude zahŕňať demontáž starých častí zastávok, modernizáciou zastávok posadením nových bezpečnostných prvkov a bez údržbovej strechy. Modernizáciou zastávok sa dosiahne aj zvýšenie atraktívnosti prostredia obce pre prichádzajúcich do obce.