menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

ZŠ s MŠ, SZUŠ

ZŠ s MŠ

ZŠ s MŠ

Informácie o škole

Riaditeľ ZŠ poskytuje podľa § 5 infozákona č. 211/2000 Z.z základné informácie o škole.

 • Názov školy: Základná škola s materskou školou Hiadeľ
 • Adresa: Hiadeľ 14
 • Zriaďovateľ:  OÚ Hiadeľ č. 68
 • IČO:  42191211
 • DIČ:  2023091917
 • Dátum zriadenia školy:  01.09.2010
 • Vyučovací jazyk : slovenský
 • Forma hospodárstva :   samostatná rozpočtová organizácia

KONTAKT

Predmet činnosti:

 • poskytuje výchovu a vzdelávanie v rámci plnenia povinnej školskej dochádzky v súlade so všeobecno-záväznými právnymi predpismi formou povinných, voliteľných a nepovinných predmetov vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej a základnej škole
 • poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť v školskom klube detí v rámci všeobecno-záväzných právnych predpisov
 • zabezpečuje stravovanie pre žiakov v zariadení školského stravovania pri základnej škole

Ďalšie informácie o škole podľa § 5 zákona č. 211/2000 Z.z sú k nahliadnutiu v kancelárii riaditeľa školy. Žiadosť o informácie podľa infozákona č. 211/2000 Z.z podáva žiadateľ na adrese školy, prípadne E-mailom.

 

ZAMESTNANCI ŠKOLY

Pedagogickí zamestnanci:

Základná škola:

 • Mgr. Miroslava Palágyiová – riaditeľ a učiteľ školy
 • Mgr. Demianová Dagmar – učiteľ a vychovávateľ
 • Mgr. art. Uhrík Martin – učiteľ náboženskej výchovy

Materská škola:

 • Katarína Vaníková - učiteľ pre MŠ
 • Alexandra Malčeková - učiteľ pre MŠ

Nepedagogickí zamestnanci:

 • p. Sláviková Ľubica, hlavný kuchár

 

Subjekty, ktoré sú súčasťou školy:        

 • Školská jedáleň pri ZŠ s MŠ Hiadeľ
 • Školský klub detí
 • Materská škola
 • Základná škola

Základná škola:

Základná škola podporuje rozvoj osobnosti každého žiaka v súlade s princípmi a cieľmi humanisticky orientovanej výchovy a vzdelávania.  Vyznávame a presadzujeme princípy rovnosti, tolerancie, demokracie a vlastenectva. Rozvíjame osobnosť dieťaťa nielen v kognitívnej, ale aj v sociálnej, emocionálnej a perceptuálno-motorickej oblasti  (a to najmä po stránke mravnej, etickej, estetickej, pracovnej a telesnej). Škola poskytuje žiakovi základné vedomosti a spôsobilosti najmä v oblastiach jazykovej, prírodovednej, spoločenskovednej, umeleckej a športovo-pohybovej. Pedagogickí zamestnanci sa zameriavajú na rozvoj kultúrnej gramotnosti, nielen na osvojenie jednotlivých zručností. Všetci zamestnanci školy sa podieľajú na tvorbe rodinného prostredia, čím pomáhajú deťom formovať vhodné postoje. Edukácia sa tak zameriava na rozvoj spôsobilostí potrebných pre život.

Učebňa ZŠUčebňa ZŠUčebňa ZŠ

Školský klub:

Školský klub ponúka  zmysluplné využitie voľného času detí, ktoré plnia povinnú školskú dochádzku na základnej škole. V rámci neho žiaci môžu vykonávať záujmovú činnosť podľa výchovného programu školského zariadenia. Realizované aktivity sú zamerané na uspokojovanie a rozvíjanie záujmov žiakov v čase mimo vyučovania a na ich prípravu na vyučovanie.

Školský klubŠkolský klubŠkolský klub

Materská škola:

V materskej škole sa realizuje predprimárne vzdelávanie v tomto školskom roku i naďalej podľa školského vzdelávacieho programu „Smelý mravček“,  v ktorom sú vypracované učebné osnovy minimálne v rozsahu vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Dieťa sa snažíme cieľavedome viesť k slobode a zároveň zodpovednosti v zmysle jeho sebarealizácie. Predprimárne vzdelávanie je poskytované tak, aby sa zabezpečila najvyššia možná, individuálne dosiahnuteľná úroveň zdravého celostného rozvoja osobnosti každého dieťaťa. Snažíme sa dosiahnuť také vedomosti, schopnosti a postoje, ktoré zvýšia vzdelávacie šance dieťaťa pre úspešný začiatok primárneho vzdelávania a umožnia mu žiaduco, slobodne a zodpovedne riadiť svoju budúcnosť.

Materská školaMaterská školaMaterská škola

Školská jedáleň:


Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v školskom zariadení a v škole. Pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok. Pri výbere jedál sa prihliada aj na regionálne zvyky a chuť stravníkov. Príprava jedál vychádza zo zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.


Školská jedáleň ponúka možnosť stravovania aj obyvateľom obce. Stravná jednotka je 5,76 Eur za obed. Obed možno odhlásiť deň vopred alebo ráno do 8,00 hod.

 

Školská jedáleňŠkolská jedáleň