menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

ZŠ s MŠ, SZUŠ

MŠ

Informácie o materskej škole

 

  • Názov školy: Materská škola Hiadeľ
  • Adresa: Hiadeľ 14
  • Zriaďovateľ:  OÚ Hiadeľ č. 68

KONTAKT

Predmet činnosti:

  • poskytuje výchovu a vzdelávanie  vo výchovno-vzdelávacom procese v materskej škole
  • zabezpečuje stravovanie pre žiakov v zariadení školského stravovania pri materskej škole

 

 

ZAMESTNANCI ŠKOLY

Pedagogickí zamestnanci:

Materská škola:

  • Mgr. Miroslava Palágiyová - riaditeľ a učiteľ pre MŠ
  • Alexandra Malčeková - učiteľ pre MŠ

Nepedagogickí zamestnanci:

  • p. Sláviková Ľubica, hlavný kuchár

 

Materská škola:

V materskej škole sa realizuje predprimárne vzdelávanie v tomto školskom roku i naďalej podľa školského vzdelávacieho programu „Smelý mravček“,  v ktorom sú vypracované učebné osnovy minimálne v rozsahu vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.

Materská škola podporuje osobnostný rozvoj detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej. Dieťa sa snažíme cieľavedome viesť k slobode a zároveň zodpovednosti v zmysle jeho sebarealizácie. Predprimárne vzdelávanie je poskytované tak, aby sa zabezpečila najvyššia možná, individuálne dosiahnuteľná úroveň zdravého celostného rozvoja osobnosti každého dieťaťa. Snažíme sa dosiahnuť také vedomosti, schopnosti a postoje, ktoré zvýšia vzdelávacie šance dieťaťa pre úspešný začiatok primárneho vzdelávania a umožnia mu žiaduco, slobodne a zodpovedne riadiť svoju budúcnosť.

Materská školaMaterská školaMaterská škola

Školská jedáleň:


Školská jedáleň sa zriaďuje na prípravu, výdaj a konzumáciu jedál a nápojov pre stravníkov v čase ich pobytu v materskej škole. Pripravuje a poskytuje jedlá a nápoje pre stravníkov podľa odporúčaných výživových dávok. Pri výbere jedál sa prihliada aj na regionálne zvyky a chuť stravníkov. Príprava jedál vychádza zo zásad pre zostavovanie jedálnych lístkov a finančných podmienok na nákup potravín podľa vekových skupín stravníkov vydaných ministerstvom školstva, ktoré uhrádza zákonný zástupca dieťaťa.


Školská jedáleň ponúka možnosť stravovania aj obyvateľom obce. Stravná jednotka je 5,76 Eur za obed. Obed možno odhlásiť deň vopred alebo ráno do 8,00 hod.

 

Školská jedáleňŠkolská jedáleň