menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Členstvo obce v organizáciách

Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska

Združenie miest a obcí Slovenska vzniklo na obhajobu spoločných záujmov všetkých združených sídiel, čo zároveň znamená, že jeho úlohou nie je vstupovať do riešenia individuálnych problémov jednotlivých členských miest a obcí.
Všetky aktivity od roku 1990, smerujú k reforme verejnej správy, k financovaniu obcí a miest, k prijatiu nových alebo zachovaniu existujúcich kľúčových zákonov o územnej samospráve v podstatne nezmenenej podobe a k zachovaniu súčasného volebného systému. Spomedzi ostatných dôležitých otázok (nemusia mať systémový charakter), sa ZMOS venuje prioritne tým, ktoré majú negatívny dopad na veľkú väčšinu členských obcí a miest.
ZMOS má dobrovoľný charakter, jeho činnosť je hradená ťažiskovo z príspevkov členských obcí a miest. Profit z činnosti ZMOS však majú aj nečlenské mestá a obce – prostredníctvom zmeny legislatívy, po vyjednávaní s MF SR o štátnom rozpočte na konkrétny rok, z presadzovania dôležitosti územnej samosprávy v živote spoločnosti a pod.

Presadzovanie oprávnených záujmov územnej samosprávy do legislatívnych predpisov má viaceré formy. Okrem účasti zástupcov v rôznych poradných a odborných grémiách je ZMOS v rámci legislatívneho procesu povinne pripomienkujúcim subjektom. Vyjadruje sa k legislatívnym predpisom, ktoré sa priamo i nepriamo dotýkajú obcí a miest.
Keďže ZMOS nemá zákonodarnú iniciatívu, spolupracuje s poslancami NR SR na príprave poslaneckých návrhov zákonov alebo ich noviel. Okrem toho v písomnej forme alebo v osobnom kontakte informuje členov zákonodarného zboru o argumentoch obcí a miest, upozorňuje na možné negatívne dopady, prípadne navrhuje konkrétne riešenie sporných otázok.
ZMOS aj v poslednej fáze legislatívneho procesu spolupracuje s klubmi poslancov a s výbormi NR SR a zúčastňuje sa na ich rokovaniach. Pri závažných otázkach rokuje s vedením parlamentných politických subjektov o podpore pre svoje návrhy a požiadavky. Súčasťou práce ZMOS na legislatívnom procese je aj jeho činnosť v Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení, resp. prostredníctvom Rady hospodárskej a sociálnej dohody (tripartita).

Poradenstvo a konzultácie pre jednotlivé členské mestá a obce sú súčasťou práce ZMOS prakticky vo všetkých oblastiach činnosti, resp. vo všetkých sekciách ZMOS. Pracovníci poskytujú napr. právne rady v oblasti pracovno-právnych vzťahov, vzťahov starostu a zastupiteľstva, tvorbu všeobecne záväzných nariadení, platových pomerov starostov a pracovníkov obcí, rady a konzultácie v oblasti spravovania obcí a miest, napr. bytové a tepelné hospodárstvo, transformácia podnikov vodární a kanalizácií, otázky životného prostredia až po praktické informácie o činnosti štátnych fondov či ústredných orgánov štátnej správy.

Napriek tomu, že Združenie miest a obcí Slovenska nemá optimálne materiálno-technické podmienky na rozsiahly zber a spracúvanie informácií zo sféry miest a obcí, čo značne sťažuje argumentáciu pri styku s predstaviteľmi štátnej správy, usiluje sa získať primeraný výber údajov a poznatkov. Ide predovšetkým o informácie a údaje z rozličných odborných podujatí, z dvojstranných vzťahov medzi ZMOS a inými inštitúciami, o vzájomnú komunikáciu medzi predstaviteľmi obcí a miest, o empirické skúsenosti a o čiastkové sumarizácie, ako aj o údaje, ktoré zhromažďujú iné subjekty.

Vydavateľská činnosť ZMOS sa viaže predovšetkým na odborné podujatia ZMOS, ktorých súčasťou je zvyčajne aj zborník s prednáškami a diskusiou, ktoré odznela. Okrem toho pripravuje Kancelária ZMOS samostatné publikácie resp. sa spolupodieľa na vydávaní špecializovaných publikácií, napr. systém ekonomických a právnych informácií.

Kvalitný výkon samosprávnych i prenesených kompetencií, rozvoj lokálnej demokracie i rozvoj sídiel vyžaduje od ich volených predstaviteľov i pracovníkov úradov vzdelávanie, výmenu informácií, záujem o získavanie nových poznatkov a skúseností. Dôležitosť týchto aktivít si uvedomuje aj ZMOS a ku zmene kvality chce prispieť organizovaním odborných a vzdelávacích podujatí.

Pôvodnú verziu stránky ZMOS nájdete na adrese:

http://www.zmos.sk/