menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Členstvo obce v organizáciách

Banskobystrický Geomontánny park

Banskobystrický Geomontánny park

Projekt Banskobystrického geoparku je riešením spoločného postupu jednotlivých subjektov(podnikateľov, obcí, združení ap.)pri využívaní jedinečných zdrojov Banskej Bystrice a okolia pre rozvoj cestovnéhoruchu. Hlavnou myšlienkou jetrvalo udržateľné využívanie a zhodnocovanie geomontánnych, prírodných a kultúrno-historických fenoménov dotknutej oblasti na prezentáciu v cestovnom ruchu.Úlohou geoparku je stanoviť spôsob ako presadiť atraktívne územie v projektoch rozvoja, na trhu cestovného ruchu a zvýšiť konkurencieschopnosť odvetvia cestovného ruchu v Banskej Bystrici a okolí vytvorením ekonomicky a environmentálne udržateľného produktu poznávacieho cestovného ruchu zameraného na históriu baníctva, kultúru, prírodné a geologické danosti. 

Hlavným cieľom projektu BB Geopark jevyužitie prírodných, montánnych, geologických, kultúrnych a historických daností územia pre komplexný rozvoj cestovného ruchu v Banskej Bystrici a okolí.

Čiastkové ciele:

 1. Vybudovanie partnerstva s efektívnym systémom komunikácie a funkčnými prevádzkovými vzťahmi.
 2. Príprava územia na spoločný koordinovaný  rozvoj cestovného ruchu a vypracovanie stratégie využitia prírodných, montánnych, geologických, kultúrnych a historických daností územia.

Niektoré špecifické ciele:

 1. Ochrana prírody a krajiny a jej citlivé využitie v cestovnom ruchu.
 2. Tvorba spoločného produktu Banskobystrického geomontánneho parku.
 3. Zvýšenie konkurencieschopnosti cestovného ruchu v záujmovom území projektu.
 4. Vyššia kvalita služieb cestovného ruchu a tvorba balíkov služieb.
 5. Zvýšenie návštevnosti regiónu a predĺženie pobytu návštevníkov.
 6. Obnova a záchrana geomontánnych daností  a kultúrnohistorického dedičstva oblasti.
 7. Posilnenie environmentálneho povedomia návštevníkov a domáceho obyvateľstva.
 8. Posilnenie historického povedomia a kultúrnej identity domácich obyvateľov.
 9. Posilnenie spolupráce a vedomia historickej integrity stredoslovenských banských miest.
 10. Nárast podávania spoločných a individuálnych rozvojových projektov  na financovanie a zvýšenie pravdepodobnosti ich úspechu.

Umiestnenie

Navrhnuté územie Banskobystrického geomontánneho parku kopíruje administratívne hranice okresu a je celé pokryté katastrálnym územím mesta Banská Bystrica a šiestimi vidieckymi mikroregiónmi (MR Pozdola Bystrice, MR Pod Panským dielom, MR Starohorská Dolina, MR Rentar, MR Kremnické vrchy, MR Severné Podpoľanie).   

Prílohy