menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Žiadosť o zverejnenie výzvy

Okresný úrad Banská Bystrica, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy podľa zákona č. 219/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 220/2004 Z. z, o ochrane využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zabezpečuje výkon štátnej správy podľa § 23 citovaného zákona.

Na základe poznatkov zistených pri kontrolnej činnosti v jednotlivých katastrálnych územiach banskobystrického okresu tunajší úrad konštatuje, že každým rokom neustále pribúdajú plochy zaburinených poľnohospodárskych pozemkov.

Podrobné informácie nájdete v priloženo súbore.