menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,
ktoré sa uskutoční dňa 19.4.2016 o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce.

Body programu:

1. Otvorenie obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia, určenie
zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
2. Kontrola uznesení.
3. VZN č. 1/2016 o určení miesta a zápisu do 1. ročníka základnej školy v zriaďovateľskej
pôsobnosti obce Hiadeľ.
4. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Hiadeľ – tajné hlasovanie.
5. Schválenie dotácií na rok 2016 pre organizácie pôsobiace v obci v zmysle VZN
č.2/2013.
6. Stanovenie platu starostu obce Hiadeľ v zmysle ustanovení novely zákona č. 253/1994
Z. z. na rok 2016.
7. Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnosti od posledného obecného
zastupiteľstva.
8. Rôzne.
9. Schválenie uznesení a záver.

Pozvaní:
poslanci OcZ
kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová
poverený riaditeľ ZŠsMŠ – Mgr. Ivana Švejkovská (resp. ním delegovaný zástupca)

Ondrej Snopko
starosta obce Hiadeľ