menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Výzva na prenájom nehnuteľnosti

Výberové konanie na prenájom nehnuteľnosti.

Popis ponuky predmetu prenájmu:

- nebytové priestory o výmere 102,04 m², na využitie pre pohostinstvo, bistro, bar alebo kaviareň v obci Hiadeľ, umiestnené na prízemí v budove so súp. č. 68, ležiacej na parcele KN-C 1/2, zapísanej na LV č.: 194, v katastri obce Hiadeľ.

Priestory sa skladajú z: a) pohostinstvo 57,40 m²

b) chodba k WC 8,14 m²

c) WC muži predsieň 2,00 m²

d) WC muži 6,70 m²

e) WC ženy predsieň 1,43 m²

f) WC ženy 4,00 m²

g) WC personál 1,50 m²

i) chodba a schodište (k zadnému vchodu) 4,37 m²

j) chodba a schodište (podiel, pri hl. vchode) 3,00 m²

k) sklad piva 13,50 m²

--------------------------------------------------------

SPOLU: 102,04 m²

V zmysle § 9a zákona č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje výberové konanie na prenájom nehnuteľnosti za cenu minimálne

23,03 €/m²/rok, t.j. spolu 2.350,00 €/rok.

V cene za prenájom nie sú zahrnuté prevádzkové náklady na spotrebu vody, vývoz odpadu, elektriny, služby spojené s vykurovaním, bežná údržba, apod.

Podmienky:
1. Uchádzač musí podať písomnú žiadosť, ktorej súčasťou bude:

POVINNÉ

vyhlásenie že uchádzač priestory využije len na účely uvedené v hlavičke, t.j. pohostinstvo, bistro, bar alebo kaviareň

doklad o spôsobilosti uchádzača na výkon predmetu činnosti súvisiaci s účelom predmetu prenájmu v prenajímaných priestoroch – výpis z ORSR, ŽRSR, apod. – výpisy nesmú byť staršie ako 3 mesiace,

ponúkanú cenu za predmet prenájmu v tvare:

xx,xx Eur/ m² / rok

celkovú ročnú cenu za predmet prenájmu v tvare x.xxx,xx Eur/rok,

vyhlásenie uchádzača, že v prípade uzatvorenia nájomnej zmluvy dodrží čas zatvorenia prevádzky a to nasledovne: PO-ŠTV; NE - najneskôr o 22:00 hod.

PI-SO – najneskôr o 23:00 hod.

vyhlásenie uchádzača, že v prípade uzatvorenia nájomnej zmluvy budú dodržiavané otváracie hodiny v zmysle zákona a že prevádzka bude každoročne počas doby trvania nájmu zatvorená, a to počas: - konania akcií v sále KD a ktoré súvisia so

zachovávaním tradícií v obci - najmä „Fašiangy",

„Turíce", „Ples rodákov",

- konania dňa obce Hiadeľ – Hiadlovský Krumplovník

2. Doba nájmu je 60 mesiacov, t.j. 5 rokov a nájomná zmluva začína plynúť odo dňa 1.1.2018. Výška sumy za prenájom bude každoročne prehodnocovaná vzhľadom k výške inflácie zverejnenej každý rok štatistickým úradom SR.

3. Žiadosť je potrebné doručiť na adresu: Obec Hiadeľ, Hiadeľ 68, 974 61alebo osobne do podateľne Obecného úradu v Hiadli a to v uzavretej obálke, na ktorej bude uvedené meno, priezvisko a adresa uchádzača, t.j. fyzickej osoby resp. názov, obchodné meno a sídlo právnickej osoby a výrazne označenie heslom:

„Výberové konanie - prenájom pohostinstvo Hiadeľ"

4. Lehota na podávanie žiadostí skončí dňa 26.10.2018 o 12:00 hod. T.j. žiadosť musí byť doručená na adresu obce do tohto termínu aj fyzicky. Neprihliada sa na dátum podania na pošte. Na žiadosti doručené po tomto termíne (poštou, kuriérom, apod.) sa nebude prihliadať ! Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky prenájmu, odmietnuť všetky predložené návrhy alebo zrušiť výberové konanie. Na žiadosti, ktoré budú doručené poštou alebo kurérom po termíne sa nebude prihliadať.

5. Vyhodnotenie predložených návrhov bude uskutočnené dňa 26.10.2018 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu. Verejnosť je vítaná.

Pri vyhodnocovaní ponúk sa bude prihliadať na tieto kritériá:

Najvýhodnejšia cena - 100 %

6. Vyhlasovateľ bude písomne informovať víťazného účastníka výberového konania o prijatí návrhu v termíne do 29.10.2018 a zároveň písomne informovať účastníkov, ktorí v súťaži neuspeli o odmietnutí ich návrhov bez zbytočného odkladu. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo predĺžiť lehotu na vyhlásenie vybratého víťazného návrhu, resp. zmeniť termín výberu najvýhodnejšej ponuky.

7. Účastníci výberového konania majú možnosť obrátiť sa vo veciach organizačných pre
vykonanie obhliadky nebytových priestorov na starostu obce p. Ondreja Snopka, príp. na administratívnu pracovníčku obce Hiadeľ Bc. Alenu Fudorovú.

Dohodnúť termíny obhliadok a ďalšie informácie súvisiace z prenájmom je možné získať v čase úradných hodín obce Hiadeľ na tel. číslach 048/4191141, resp. 0918457 267, príp. na internetovej stránke obce - www.hiadel.sk.