menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Separovanie odpadu

Vážení spoluobčania,

Chcem požiadať obyvateľov, aby venovali chvíľu pozornosti letáku o separácii. Od nového roku môžeme separovať už takmer všetko vrátane Tetrapakov, akýchkoľvek plastov a pod. Je len na nás, kto sa ako k uvedenej veci postaví a bude k tomu viesť celú svoju domácnosť a rodinu. Chcem preto požiadať obyvateľov o to, aby k tejto veci pristupovali ešte zodpovednejšie ako doteraz.

Zároveň by som chcel upozorniť že priebežne budeme v súčinnosti so zberovými spoločnosťami a vývozcom komunálneho odpadu kontrolovať KUKA nádoby a v prípade že bude zistený obsah, ktorý sa dá vyseparovať, KUKA nádoba nemusí byť vyvezená a platiteľ poplatku za komunálny odpad môže byť predvolaný na obecný úrad za účelom vysvetlenia. V prípade akýchkoľvek otázok sme Vám na obecnom úrade k dispozícii a budeme sa snažiť hľadať možnosti ako ešte viac pomôcť všetkým obyvateľom zlepšovať podiel vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu v našej obci. K vyššiemu komfortu separácie a vyjdeniu v ústrety obyvateľom tak, aby mal každý možnosť nepotrebný odpad priebežne vyniesť ihneď, nemá priestor na ukladanie doma apod., by mali pomôcť aj stojiská na separovaný zber s kontajnermi na plasty, papier, kovy a sklo. Tieto budú v priebehu jarných miesiacov rozmiestnené v obci na približne 7 miestach tak, aby mal ku stojisku každý obyvateľ čo najbližšie.

Chcel by som opäť požiadať obyvateľov, ktorí si nesplnili svoje povinnosti voči obci a nezaplatili daň z nehnuteľností a poplatok za komunálny odpad, aby tak urobili najneskôr do konca mesiaca január 2017. 1.2.2017 obec Hiadeľ odstupuje všetky pohľadávky na exekučné konanie. Ak má niekto finančné problémy so splácaním, nech nás kontaktuje na obecnom úrade a my mu určite vyjdeme v ústrety vo forme splátkového kalendára.

Obec Hiadeľ poskytuje od 1.1.2017 na základe VZN č 6/2016 dotáciu na odber stravy každému poberateľovi starobného dôchodku alebo prijímateľovi podpornej sociálnej služby. Dotácia je v závislosti od výšky príjmu rovná sume buď 0,54 Eur príp. 0,72 Eur za každý obed. Po odpočítaní zo základnej stravnej jednotky v sume 3,58 Eur/obed tak obed stojí stravníka 3,04 Eur, resp. 2,86 Eur.

Ďakujem za pozornosť. Starosta.