menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Pozvánka na zasadnutie OcZ

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 15.11.2016 o 17:30 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie     obecného    zastupiteľstva,  schválenie   programu  zasadnutia, určenie

    zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola uznesení.

3. Schválenie zámeru hodného osobitého zreteľa a podmienok na ptredloženie ponúk na  

    dlhodobý prenájom s podmienkou investície alebo predaj majetku obce Hiadeľ –

    rekreačná chata v lokalite „Potôčik“, súp.č. 221, vedená na LV č. 194 bez pozemku.

4. Schválenie VZN č. 3/2016 o nakladaní s odpadom a drobným stavebným odpadom

    v obci Hiadeľ.

5. Úprava rozpočtu na rok 2016.

6. Hiadlovský Krumplovník – vyhodnotenie.

7. Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnosti od posledného obecného

    zastupiteľstva.

8. Rôzne.

9. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová

riaditeľ ZŠsMŠ – PaedDr. Eva Ďurošová, príp. ním poverený zástupca

p. Daniel Mravík – obyvateľ obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ