menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Pozvánka na zasadnutie OcZ

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ, ktoré sa uskutoční dňa 13.6.2017 o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce.

Body programu:

1. Otvorenie obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia, určenie

zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola uznesení.

3. Úprava zloženia komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve obce Hiadeľ v súvislosti

so vzdaním sa mandátu poslanca OcZ.

4. Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hiadeľ na II. polrok 2017.

5. Správa o výsledku uskutočnených kontrol.

6. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky k návrhu záver. účtu obce Hiadeľ za rok 2016.

7. Záverečný účet obce Hiadeľ za rok 2016.

8. Úprava rozpočtu obce Hiadeľ na rok 2017

adeľ v roku

9. Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnosti od posledného obecného

zastupiteľstva.

10. Rôzne.

11. Schválenie uznesení a záver.

 

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová

 

 

 

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ