menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Pozvánka na zasadnutie OcZ

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 7.3.2017 o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce

 

Body programu:

1. Otvorenie obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia, určenie

zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola uznesení.

3. Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hiadeľ za rok 2016.

4. Dofinancovanie ZŠsMŠ Hiadeľ z rozpočtu obce Hiadeľ v roku 2016.

5. VZN č. 1/2017 o dodržiavaní verejného poriadku a verejnej čistoty na území obce Hiadeľ. 6. VZN č. 2/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Hiadeľ

7. Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnosti od posledného obecného

zastupiteľstva.

8. Rôzne.

9. Schválenie uznesení a záver.

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová