menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Pozvánka na zasadnutie OcZ

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 15.12.2016 o 18:00 hod. v kancelárii starostu obce

 

 

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie     obecného    zastupiteľstva,  schválenie   programu  zasadnutia, určenie

    zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola uznesení.

3. Návrh plánu kontrolnej činnosti HK obce Hiadeľ na I. polrok 2017

4. Odborné stanovisko HK obce Hiadeľ k návrhu rozpočtu obce Hiadeľ na roky 2017 - 2019

5. Správa o výsledku uskutočnených kontrol.

6. Neuplatňovanie programového rozpočtu na roky 2017-2019.

7. Úprava rozpočtu na rok 2016

8. Návrh rozpočtu obce Hiadeľ  na roky 2017-2019.

9. VZN č. 4/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

    a drobné stavebné odpady.

10. VZN č. 5/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej  

    umeleckej školy, dieťa materskej školy a iného školského zariadenia so sídlom na území

    obce Hiadeľ na rok 2017.

11. Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnosti od posledného obecného

       zastupiteľstva.

12. Rôzne.

13. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

 

 

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová

riaditeľ ZŠsMŠ – PaedDr. Eva Ďurošová, príp. ním poverený zástupca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ