menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 7.8.2017 o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce

 

Body programu:

1. Otvorenie obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia, určenie

zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

 

2. Kontrola uznesení.

 

3. Doplnenie člena Kultúrno-školskej a športovej komisie pri obecnom zastupiteľstve obce

Hiadeľ.

 

4. Schválenie zmluvy StVPS – realizácia prác súvisiacich s rekonštrukciou verejného

vodovodu na miestnej komunikácii časť „Záhumnie".

 

5. Vystúpenie obce Hiadeľ zo združenia obcí Bioenergia-Bystricko – oboznámenie so

situáciou v oblasti majetkového vysporiadania.

 

6. Správa o situácii v Základnej škole s materskou školou Hiadeľ.

 

7. Organizačné zabezpečenie dňa obce Hiadeľ – Hiadlovský Krumplovník.

 

8. Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnosti od posledného obecného

zastupiteľstva.

 

9. Rôzne.

 

10. Schválenie uznesení a záver.

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

zástupca združenia Bioenergia-Bystricko - Peter Lakomčík

 

 

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ