menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Pozvánka na OCz

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 13.12.2018 (štvrtok) o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce

 

 

 

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie     obecného    zastupiteľstva,  schválenie   programu  zasadnutia, určenie

    zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola uznesení.

3. Doplnenie a voľba členov komisií zriadených pri obecnom zastupiteľstve.

4. VZN č. 3/2018 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia.

6. Úprava rozpočtu obce na rok 2018.

7. Schválenie zotrvania členstva obce Hiadeľiadeľ v mikroregióne „RENTÁR“.

8. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Hiadeľ na I. polrok 2019

9. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Hiadeľ na roky

    2019-2021.

10. Neuplatňovanie programového rozpočtu na roky 2019-2021.

11. Schválenie rozpočtu obce Hiadeľ  na roky 2019-2021.

12. adeľ v roku

Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnosti od posledného obecného

      zastupiteľstva.

13. Rôzne.

14. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

Pozvaní:     

poslanci OcZ

kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová