menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Pozvánka na OcZ

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 29.11.2018 (štvrtok) o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie     obecného    zastupiteľstva,  schválenie   programu  zasadnutia, určenie

    zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola uznesení.

3. Správa o vykonaní a výsledkoch celkovej inventúry a jednotlivých inventarizačných

    komisií majetku obce Hiadeľ k 30.11.2018.

4. Úprava rozpočtu obce na rok 2018.

5. Vyhodnotenie práce členov obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ  počas volebného

    obdobia 2015-2018,

6. Rôzne.

7. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 Pozvaní:

poslanci OcZ

členovia komisií zriadených pri OcZ Hiadeľ

hlavný kontrolór obce Hiadeľ – Ing. Dana Blaškovičová

 

 

 ..........................................

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ