menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Pozvánka na OcZ

 

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 2.10.2018 (utorok) o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce

  

 

Body programu:

 

1. Otvorenie     obecného    zastupiteľstva,  schválenie   programu  zasadnutia, určenie

    zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola uznesení.

3. Schválenie zmluvy o nájme nebytových priestorov Jednota SD Brezno a obec Hiadeľ.

4. Správa o činnosti ZŠsMŠ Hiadeľ, informácia o stave a ďalšom fungovaní.

5. VZN č. 2/2018 o určení výšku príspevku na činnosť ZŠsMŠ a školského zariadenia.

6. Vykonanie inventúry majetku obce Hiadeľ k 30.11.2018, zriadenie a menovanie

    inventarizačných komisií.

7. Informácia starostu obce o jeho  aktivitách a činnosti od posledného obecného

    zastupiteľstva.

8. Rôzne.

9. Schválenie uznesení a záver.

 

  

Pozvaní:

poslanci OcZ

hlavný kontrolór obce Hiadeľ – Ing. Dana Blaškovičová

riaditeľ ZŠsMŠ Hiadeľ – Mgr. Palágyiová Miroslava, resp. ním poverený zástupca