menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Pozvánka na OcZ

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ, ktoré sa uskutoční dňa 27.2.2018 o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce

Body programu:

1. Otvorenie obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia, určenie

zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola uznesení.

3. Správa o výsledku uskutočnených kontrol.

4. Správa o kontrolnej činnosti HK za rok 2017.

5. Zámenná zmluva - vysporiadanie vlastníckych vzťahov Milan Halán/Obec Hiadeľ.

6. Zámenná zmluva - vysporiadanie vlastníckych vzťahov Marian Fúdor/Obec Hiadeľ.

7. Informácia o projekte nájomných bytov v budove ZŠsMŠ.

8. adeľ v roku

Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnosti od posledného obecného

zastupiteľstva.

9. Rôzne.

10. Schválenie uznesení a záver.

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

hlavný kontrolór obce Hiadeľ – Ing. Dana Blaškovičová

Ondrej Snopko

 

starosta obce Hiadeľ