menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Pozvánka na OcZ

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ, ktoré sa uskutoční dňa 17.10.2017 o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce

 

Body programu:

1. Otvorenie obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia, určenie

zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola uznesení.

3. Priebežná správa o stave, činnosti a fungovaní ZŠsMŠ Hiadeľ

4. VZN č. 4 2017 o určení miesta zápisu do 1 ročníka ZŠ.

5. VZN č. 5 2017 o určení výšku príspevku na činnosť ZŠsMŠ a školského zariadenia

6. VZN č. 6/2017 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia

7. Úprava rozpočtu na rok 2017

8. Schválenie kúpnej zmluvy pozemok KN-C 227 Lipová/Obec Hiadeľ.

9. Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnosti od posledného obecného

zastupiteľstva.

10. Rôzne.

11. Schválenie uznesení a záver.

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

poverený riaditeľ ZŠsMŠ – Mgr. Palagyiová Miroslava

hlavný kontrolór obce Hiadeľ – Ing. Dana Blaškovičová

 

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ