menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Pozvánka na OcZ 14.12.2017

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2017 o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce

 

Body programu:

1. Otvorenie obecného zastupiteľstva, schválenie programu zasadnutia, určenie

zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola uznesení.

3. Nástup náhradníka do funkcie poslanca obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ.

4. Zámenná zmluva - vysporiadanie vlastníckych vzťahov Milan Halán/Obec Hiadeľ.

5. Zámenná zmluva - vysporiadanie vlastníckych vzťahov Marian Fúdor/Obec Hiadeľ.

6. VZN č. 6/2017 o určení výšky dotácie na žiaka a dieťa školského zariadenia

7. VZN č. 7/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady.

8. Schválenie VZN č. 8/2017 o nakladaní s odpadom a drobným stavebným odpadom

v obci Hiadeľ.

9. Úprava rozpočtu na rok 2017

10.Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce na I. polrok 2018

11.Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce Hiadeľ na roky

2018 - 2020

12.Správa o výsledku uskutočnených kontrol

13. Neuplatňovanie programového rozpočtu na roky 2018-2020.

14. Schválenie rozpočtu obce Hiadeľ na roky 2018 – 2020.

15. adeľ v roku

Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnosti od posledného obecného

zastupiteľstva.

16. Rôzne.

17. Schválenie uznesení a záver.

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

hlavný kontrolór obce Hiadeľ – Ing. Dana Blaškovičová

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ