menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Archív

Oznam o kontrole psov

Komisia priestupková a ochrany verejného poriadku oznamuje občanom, že v mesiaci júl 2018 bude vykonávať zvýšenú kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie Zákona č. 282/02 Z.z. ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psovVZN 2/2017 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Hiadeľ.

Kontroly budú vykonávané po celom území obce Hiadeľ a budú zamerané najmä na :

  1. preukázanie totožnosti psa evidenčnou známkou

  2. dodržiavanie zákazu voľného pohybu psa

  3. dodržiavanie povinnosti držiteľa psa odstraňovať výkaly ktorými pes znečistil verejné priestranstvo.

Kontrolná činnosť bude vykonávaná komisiou priestupkovou a ochrany verejného poriadku prípadne inými osobami v zmysle § 6 VZN2/2017.

 

K uvedenému pristupujeme na základe podnetov obyvateľov obce Hiadeľ . Výsledky kontroly budú zverejnené na webovej stránke obce Hiadeľ ako aj na informačnej tabuli v mesiaci august 2018.