menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Výzva na kosenie neudržiavaných porastov

Na základe výzvy z Okresného úradu Banská Bystrica ako i na základe miestneho zisťovania  upozorňujeme vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona NR SR č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. Výzvu z Okresného úradu Banská Bystrica posielame v prílohe.

 

Každý vlastník je povinný zo zákona chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je  nezastupiteľnou zložkou životného prostredia: § 3 ods. 1 písm. b) zákona č. 220/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov ukladá vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkoch.

 

Obec Hiadeľ v rámci výkonu kontrolných činnosti a miestneho zisťovania v katastri obce-intravilán-u, ako i na základe viacerých sťažností vlastníkov susedných nehnuteľností zistil nedodržiavanie tohto zákona. Zároveň Vás ako vlastníka, nájomcu, resp. užívateľa nehnuteľnosti, poľnohospodárskych i nepoľnohospodárskych pozemkov  V Y Z Ý V A M E na:

- dodržiavanie citovaného zákonného ustanovenia a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, a zároveň Vás upozorňuje na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením v čase pred kvitnutím (najmenej 2x do roka), čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov

- zjednanie nápravy v oblasti udržiavania pozemkov v zmysle tohto zákona na a pri Vašich  nehnuteľnostiach a to v lehote do 14 dní odo dňa doručenia.

 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Obec Hiadeľ v súčinnosti s Okresným úradom Banská Bystrica, odbor pozemkový a lesný môže v prípade zistenia porušenia zákona udeliť finančné sankcie (až do výšky 330,- Eur). Podľa § 26 ods. 2 zákona právnickej osobe alebo fyzickej osobe- podnikateľovi uloží orgán ochrany poľnohospodárskej pôdy pokutu od 166,- Eur do 33 200,- Eur za každý hektár poľnohospodárskej, ak sa na ňom dopúšťa správneho deliktu podľa § 26 odsek 1 zákona.