menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Upozornenie pre majiteľov psov a vlastníkov motorových vozidiel

 Obec Hiadeľ, na základe neustálych a opakujúcich sa sťažností občanov na voľný pohyb psov v našej obci, týmto žiadame všetkých majiteľov a držiteľov psov na území obce Hiadeľ, aby si riadne zabezpečili svojich psov vo svojich príbytkoch – vo svojich chovných zariadeniach a neumožnili im tak voľný pohyb psov po obci, nakoľko tieto psy ohrozujú bezpečnosť a zdravie všetkých občanov obce.

Každá fyzická a právnická osoba, ktorá je vlastníkom alebo držiteľom psa je povinná predchádzať tomu, aby jeho pes útočil alebo iným spôsobom ohrozoval človeka, respektíve spôsoboval škodu na majetku, prírode a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. Nedovoľme preto, aby Vaše voľne pobiehajúce psy po našej obci, ohrozovali bezpečnosť ľudí, a to nie len našich občanov, pohybujúcich sa každodenne po obci.

Preto Vás Vážení občania – majitelia a držitelia psov, opätovne žiadame o riadne zabezpečenie svojich psov vo svojich chovných priestoroch a vo svojich príbytkoch, a to v rámci svojich možností.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v zmysle zákona NR SR č. 282/2002 Z. z., ako aj v zmysle VZN obce č. 2/2017 – o vodení psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na chov je na území obce (intravilán) Hiadeľ voľný pohyb psa na verejnom priestranstve bez osoby, ktorá psa vedie, zakázaný. V zmysle  § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 282/2002 Z. z., ide o priestupok, ktorého sa dopustí držiteľ psa, ak nezabráni voľnému pohybu psa okrem priestorov na to určených. Za uvedený  priestupok je možné uložiť pokutu 165 Eur.

 

Čo sa týka parkovania v obci, obec vyvinula maximum na zabezpečenie a zväčšenie parkovacích plôch v obci, a tým pádom o elimináciu parkovania v neprehľadných zákrutách, križovatkách či státí na chodníkoch. Zároveň opätovne vyzývame tých obyvateľov, ktorí svoje motorové vozidlá parkujú v rozpore s VZN č. 4/2020 resp. zákonom č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke, aby svoje motorové vozidlá parkovali prioritne na vlastných pozemkoch, vo svojich dvoroch, resp. na miestach, ktoré sú na tento účel presne špecifikované vo VZN č. 4/2020.

Obec naozaj nemá toľko kapacít, aby vyriešila parkovanie všetkým. Parkovacie miesta, ktoré sa vytvorili majú slúžiť aj návštevníkom obce. Pri kúpe auta by si každý mal položiť aj otázku, kde toto auto bude parkovať ! Celoročne. Toto je nie povinnosťou obce.