menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 25.10.2022 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke OcÚ

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie     obecného    zastupiteľstva,  schválenie   programu  zasadnutia, určenie

    zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Schválenie  prevodu  majetku  obce  Hiadeľ  v  súlade  s  §9a  ods.  8 písm. e)  zákona č.     

    138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

Parcela KN-C 631/87, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 7 m², podiel: 1/1, k.ú. Hiadeľ, na základe kúpnej zmluvy pre p. Miroslav Slávik, Hiadeľ 32, na základe zverejneného zámeru hodného osobitného zreteľa.

4. Schválenie  prevodu  majetku  obce  Hiadeľ  v  súlade  s  §9a  ods.  8 písm. e)  zákona č.     

    138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, a to:

Novovzniknutá parcela KN-C 147/3, Záhrada, výmera 84 m², podiel: 1/1, k.ú. Hiadeľ Novovzniknutá parcela KN-C 149/2, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 97 m², podiel: 1/1, k.ú. Hiadeľ,

Novovzniknutá parcela KN-C 629/14, Zastavaná plocha a nádvorie, výmera 15 m², podiel: 1/1, k.ú. Hiadeľ,

na základe kúpnej zmluvy pre p. Mária Minárová, Moskovská 32, Banská Bystrica, na základe zverejneného zámeru hodného osobitného zreteľa.

5. Úprava rozpočtu obce na rok 2022.

6. Vykonanie inventúry majetku obce Hiadeľ k 28.10.2022.

7. Informácia starostu obce o jeho  aktivitách a činnosti od posledného obecného

    zastupiteľstva.

8. Interpelácie poslancov

9. Vyhodnotenie práce členov obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ  počas volebného

    obdobia 2019-2022,

10. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

hlavný kontrolór obce

 

 

 

 

 

.........................................

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ

 

vyvesené na úradnej tabuly dňa: 17.10.2022