menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

POZVÁNKA

 

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 26.4.2022 (utorok) o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce

 

 

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie     obecného    zastupiteľstva,  schválenie   programu  zasadnutia, určenie

    zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Návrh a schválenie VZN č. 2/2022 o nedaňových príjmoch obce Hiadeľ.

4. Schválenie dotácií pre zložky pôsobiace v obci Hiadeľ v zmysle VZN č. 2/2021  

    o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Hiadeľ.

5. Úprava rozpočtu obce na rok 2022.

6. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hiadeľ

7. Informácia o postupe vo veci porušenia finančnej disciplíny prijímateľom dotácie (SZUŠ,

    Hiadeľ) v roku 2019

8. Informácia starostu obce o jeho  aktivitách a činnosti od posledného obecného

    zastupiteľstva.

9. Rôzne.

10. Interpelácie poslancov (na čo dlhodobo upozorňujem)

11. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

hlavný kontrolór obce Hiadeľ – Ing. Dana Blaškovičová

zriaďovateľ SZUŠ Hiadeľ

riaditeľ SZUŠ Hiadeľ

právny zástupca SZUŠ Hiadeľ

 

 

 

 

 

 

 

 

.........................................

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ

 

vyvesené na úradnej tabuly dňa: 19.4.2022