menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVA

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 14.12.2021 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

 

Body programu:

 

1.    Otvorenie  obecného  zastupiteľstva, určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice,   

       voľba návrhovej komisie.

2.    Schválenie  programu  zasadnutia.

3.    Kontrola plnenia uznesení.  

4.    Správa o výsledku uskutočnených kontrol.

5.    Návrh a schválenie: VZN č. 2/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a iného školského zariadenia so

sídlom na území obce Hiadeľ na rok 2022.

6.    Návrh a schválenie: VZN č. 1/2021 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Hiadeľ.

7.    Návrh a schválenie: Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ“.

8.    Správa o výsledku uskutočnených kontrol.

9.    Odborné stanovisko HK obce k Návrhu rozpočtu obce Hiadeľ na roky 2022-2024.

10.  Neuplatňovanie programového rozpočtu na roky 2022-2024.

11.  Schválenie návrhu rozpočtu obce Hiadeľ  na roky 2022-2024.

12.  Informácia o stave investičnej akcie obce - „Rekonštrukcia Hasičskej zbrojnice Hiadeľ“.

13. Úprava rozpočtu obce Hiadeľ na rok 2021.

14. Informácia   starostu  obce o   jeho  aktivitách a  činnostiach od   posledného  obecného zastupiteľstva.

15. Rôzne.

16. Interpelácie poslancov.

17. Schválenie uznesení a záver.

 

 

Pozvaní:     

poslanci OcZ

kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová

zriaďovateľ SZUŠ - Mgr. Marianna Šabová

riaditeľ SZUŠ Hiadeľ - Mgr. art. Peter Kovács