menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVA

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 30.9.2019 (pondelok) o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce

 

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie  obecného    zastupiteľstva, určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice,   

    voľba návrhovej komisie.

2. Schválenie  programu  zasadnutia.

3. Kontrola uznesení.

4. Úprava rozpočtu obce na rok 2019.

5. Schválenie úveru na rekonštrukciu rekreačnej chaty v lokalite Potôčok v Primabanka a.s.

6.  Prerokovanie a doplnenie VZN o parkovaní a odstavení vozidiel na miestnych      komunikáciách a verejných priestranstvách.

7. Vyhodnotenie dňa obce Hiadlovský Krumplovník 2019.

8.  Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnostiach od posledného obecného zastupiteľstva.

9. Rôzne.

10. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

 

Pozvaní:     

poslanci OcZ

kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová