menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva

Ako starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVAM

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 6.2.2019 (streda) o 17:30 hod. v kancelárii starostu obce

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie  obecného    zastupiteľstva, určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice,    

    voľba návrhovej komisie.

2. Schválenie   programu  zasadnutia.

3. Kontrola uznesení.

4. Komunitný plán sociálnych služieb v obci Hiadeľ na roky 2019 – 2023.

5. Nájomné byty Hiadeľ - priebežné informácie o stave projektu a výsledku verejného 

    obstarávania.

6. Ples rodákov 2019 - organizačné zabezpečenie.

7. Rôzne.

8. Návrhy a schválenie uznesení,

9. Záver.

 

 

 

 

Pozvaní:     

poslanci OcZ

kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová