menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Hiadeľ

Výbor Pozemkového spoločenstva Hiadeľ zvoláva riadne Valné zhromaždenie.

Valné zhromaždenie, sa uskutoční

dňa 01.08.2021 /Nedeľa/ o 14:00 hodine

v Kultúrnom dome v Hiadli.

 

Prezentácia účastníkov a výplata dividend od 13,00 do 14,00 hod

V prípade že 30 minút po ukončený prezentácie nebude prítomných viac ako polovica hlasov bude zhromaždenie pokračovateľ ako mimoriadne.

 

Program:

1.  Otvorenie a schválenie rokovacieho programu

 2.  Voľba overovateľov zápisnice

 3.  Kontrola uznesenia

 4.  Správa o hospodárení v roku 2020

 5.  Plnenie rozpočtu za rok 2020

 6.  Schválenie ročnej účtovnej závierky za rok 2020

 7.  Rozhodnutie o vysporiadaní výsledku hospodárenia

 8.  Schválenie rozpočtu na rok 2021

 9. Správa predsedu dozornej rady

10. Voľba orgánov spoločenstva s účinnosťou od 20.11.2021

11. Diskusia

12. Návrh na uznesenie

13. Záver

 

 

 

Vzhľadom na výplatu dividend je vaša účasť nutná ! V prípade že sa rozhodnete, aby Vás na VZ zastupoval Váš zástupca, musí sa preukázať na prezentácii Vami podpísaním  splnomocnením.

V prípade že sa rozhodnete , aby dividendy za Vás prevzal Váš zástupca , musí sa preukázať úradne overením splnomocnením .

 

 

                                                                             Peter Štefanovie, predseda výboru PS