menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Ocz

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 22..11.2022 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

 

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie obecného zastupiteľstva, určenie zapisovateľa.

2. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov  samosprávy  obce a  odovzdanie osvedčení

    o  zvolení   novozvolenému   starostovi   a  poslancom       novozvoleného   obecného   

    zastupiteľstva predsedom miestnej volebnej komisie.

3. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce, prevzatie insígnií a prevzatie vedenia   

    ustanovujúceho zasadnutia novozvoleným starostom.

4. Zloženie sľubu poslancov novozvoleného obecného zastupiteľstva.

5. Vystúpenie novozvoleného starostu.

6. Schválenie programu ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva a určenie 

    overovateľov zápisnice ustanovujúceho zastupiteľstva.

7. Poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude  oprávnený zvolávať a  viesť

    zasadnutia obecného zastupiteľstva

8. Zriadenie komisií, voľba predsedov pracovných komisií a komisií zriadených pri 

    obecnom zastupiteľstve.

9. Určenie zástupcu starostu obce Hiadeľ. 

10. Prezentácia poslancov vo vzťahu k mandátu poslanca a následnému prínosu obci

      Hiadeľ počas volebného obdobia 2023-2026 - diskusia.  

11. Určenie platu starostu obce.

12. Prehľad plánovaných investičných aktivít. 

13. Rôzne.

14. Interpelácie poslancov.

15. Schválenie uznesení a záver.

 

 

predseda miestnej volebnej komisie - Marta Sedliaková

 

novozvolení poslanci OcZ - Mgr. Zuzana Zvarová, Adrián Slávik, Ľuba Potančoková,              Mgr. Iveta Šimičková, Mgr. Tomáš Brna, Peter Kadera,

 

hlavný kontrolór obce Hiadeľ - Ing. Dana Blaškovičová

 

 

 

 

 

 

 

..........................................

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ

 

vyvesené na úradnej tabuly dňa: 14.11.2022.