menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Ocz

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 26.7.2022 (utorok) o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce

 

 

 

 

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie     obecného    zastupiteľstva,  schválenie   programu  zasadnutia, určenie

    zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Výberové konanie na funkciu hlavného kontrolóra obce Hiadeľ - tajné hlasovanie.

4. Návrh VZN č. 3-2022 o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia na školský rok 2022/2023

5.  Návrh VZN č. 4-2022 o poskytovaní podporných sociálnych služieb

6. Úprava rozpočtu obce na rok 2022 - Diskusia o navýšení úverového zaťaženia obce,    

    a možných úsporných opatreniach v obci do konca kalendárneho roka vplyvom nárastu

    cien energií a ďalších potrebných investičných aktivít pre obyvateľstvo ako najmä:   

  • Rekonštrukcia dvoch miestnych komunikácií (MK k zbernému dvoru a ovčínu, MK KD- RD súp. č. 34)
  • Rekonštrukcia autobusových zastávok – pokračovanie v projekte – možné dofinancovanie projektu z dôvodu nárastu cien v stavebníctve

7. Organizačné zabezpečenie dňa obce - „Hiadlovský Krumplovník 2022“.

8. Rôzne.

9. Informácia starostu obce o jeho  aktivitách a činnosti od posledného obecného

      zastupiteľstva.

10. Interpelácie poslancov

11. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

 

 

 

 

 

 

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ

 

vyvesené na úradnej tabuly dňa: 18.7.2022