menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Ocz

Pozývam Vás na zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 14.6.2022 (utorok) o 17:00 hod. v kancelárii starostu obce

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie     obecného    zastupiteľstva,  schválenie   programu  zasadnutia, určenie

    zapisovateľa a overovateľov zápisnice.

2. Kontrola plnenia uznesení.

3. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Hiadeľ

4. Odborné stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Hiadeľ za

    rok 2021.

5. Záverečný účet obce Hiadeľ za rok 2021.

6. Zapojenie sa a schválenie projektu "Výmena a osadenie dopravných značiek v obci   

    Hiadeľ"

7. Schválenie dotácií pre zložky pôsobiace v obci Hiadeľ v zmysle VZN č. 2/2021  

    o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Hiadeľ.

8. Úprava rozpočtu obce na rok 2022.

9. Informácia o stave, činnosti a pôsobení ZŠ s MŠ Hiadeľ.  

10. Rôzne.

11. Informácia starostu obce o jeho  aktivitách a činnosti od posledného obecného

      zastupiteľstva.

12. Interpelácie poslancov

13. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

 

 

Pozvaní:

poslanci OcZ

riaditeľ ZŠsMŠ

 

 

 

 

 

 

.........................................

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ

 

vyvesené na úradnej tabuly dňa: 7.6.2022