menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Ocz

POZVÁNKA

 

 

Starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVA

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 25.1.2022 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

 

Body programu:

 

1.    Otvorenie  obecného  zastupiteľstva, určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice,   

       voľba návrhovej komisie.

2.    Schválenie  programu  zasadnutia.

3.    Kontrola plnenia uznesení. 

4.    Schválenie dodatku k VZN č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej školy a iného školského zariadenia so

sídlom na území obce Hiadeľ na rok 2022.

5.    Schválenie návrhu zmluvy o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku školy podľa § 6 ods. 12, § 9aa zákona č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6.   Úprava rozpočtu obce Hiadeľ na rok 2022.

7.   Rôzne.

8.   Interpelácie poslancov.

9.   Schválenie uznesení a záver.

 

 

Pozvaní:     

poslanci OcZ

kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová

zriaďovateľ SZUŠ - Mgr. Marianna Šabová

riaditeľ SZUŠ Hiadeľ - Mgr. art. Peter Kovács