menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Ocz

Starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVA

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 26.10.2021 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie  obecného  zastupiteľstva, určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice,   

    voľba návrhovej komisie.

2. Schválenie  programu  zasadnutia.

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Schválenie kúpnej zmluvy  - dovysporiadanie vlastníckych vzťahov k pozemkom, parcely týkajúce sa obce: KN-C 800/9,800/30, 800/31, 800/33, 800/35; v lokalite pod ihriskom v rámci vyporiadania podielového spoluvlastníctva; Snopko/Blaškovič/Obec Hiadeľ.  

5. Schválenie kúpnej zmluvy, parcela KN-C 219/1, (pod cintorínom); Kamzíková/Obec

    Hiadeľ.

6. Informácia o stave rozpracovanosti investičnej akcie – „Rekonštrukcia Hasičskej

zbrojnice Hiadeľ“.

7. Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnostiach od posledného obecného

zastupiteľstva.

8. Rôzne.

9. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

 

 

 

Pozvaní:     

poslanci OcZ

kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová