menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Ocz

 

Starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVA

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 14.9.2021 (utorok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie  obecného  zastupiteľstva, určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice,   

    voľba návrhovej komisie.

2. Schválenie  programu  zasadnutia.

3. Kontrola plnenia uznesení.  

4. Dohoda o zrušení a vyporiadaní podielového spoluvlastníctva.   

5. Správa o výsledku uskutočnených kontrol.

6. Úprava rozpočtu obce na rok 2021.

7. Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnostiach od posledného obecného

zastupiteľstva.

8. Rôzne.

9. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

Pozvaní:     

poslanci OcZ

kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová

 

 

 

Ondrej Snopko

starosta obce Hiadeľ

 

vyvesené na úradnej tabuly dňa: 7.9.2021