menu
Facebook

Obec hiadeľ na Facebooku

Rectangle

Veľkosť písma:

AA+A++

Rectangle

Jazyk:

Slovenský jazyk

Aktuality

Pozvánka na Ocz

 

Starosta obce Hiadeľ v súlade s ustanovením § 13 ods. 4 písm. a/ zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

 

ZVOLÁVA

 

riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hiadeľ,

ktoré sa uskutoční dňa 31.3.2021 (streda) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu

 

 

 

 

Body programu:

 

1. Otvorenie  obecného    zastupiteľstva, určenie  zapisovateľa a overovateľov zápisnice,   

    voľba návrhovej komisie.

2. Schválenie  programu  zasadnutia.

3. Správa o kontrolnej činnosti za rok 2020

4. Správa o výsledku uskutočnených kontrol 

5. PHSR na roky 2021-2027 (vypracovanie, návrhy, spracovanie podkladov, zapracovania

    zmien, dotazníky, apod.)  

6. Priebežná informácia o stave rozpracovaných investičných projektov realizovaných

    obcou Hiadeľ.

7. Informácia starostu obce o jeho aktivitách a činnostiach od posledného obecného

zastupiteľstva.

8. Schválenie uznesení a záver.

 

 

 

 

 

 

 

Pozvaní:     

poslanci OcZ

kontrolór obce - Ing. Dana Blaškovičová

p. Hronec – spracovateľ PHSR obce Hiadeľ na roky 2021 - 2027